Informacje o jednostce

Nazwa: Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
Symbol: ZPRS
Adres: ul. Górka Narodowa 116, 31-234 Kraków
Telefon: +48 12 415 00 40
Faks: 012-415-00-40
Email: mowkrakow@poczta.fm
WWW: www.zprskrakow.pl
NIP: 9452174967
Regon: 122914978

 

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie rozpoczął swoją działalność z dniem 1 września 2013 r. W strukturze placówki znajduje się Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW) oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 (MOS). MOW jest placówką resocjalizacyjno-wychowawczą przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie, w normie intelektualnej, w wieku 13 do 18 lat. Celem MOW jest prowadzenie wielostronnych, zintegrowanych i specjalistycznych działań terapeutycznych, dydaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych zmierzających do wyeliminowania przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego młodzieży, mających na celu przygotowanie wychowanków do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i samodzielności zawodowej. Wychowankowie MOW uczęszczają do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 z oddziałami gimnazjalnymi. MOW przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży, wobec których Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym . Do placówki wychowankowie kierowani są przez właściwego do miejsca zamieszkania starostę na podstawie wskazania Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (centralne kierowanie poprzez ORE). W MOW wychowanek moge przebywać tylko do osiągnięcia pełnoletniości , a w wyjątkowych wypadkach do ukończenia klasy w roku szkolnym , w którym osiągnie pełnoletniość, za zgodą Sądu. MOS przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii oraz posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. MOS w Krakowie przyjmuje chłopców z normie intelektualnej, realizują oni obowiązek szkolny w działającej w ramach ZPR-S Szkole Podstawowej nr 59 z oddziałami gimnazjalnymi. Do zadań MOS należy eliminowanie przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. MOS przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży skierowanych na wniosek ich rodziców (opiekunów prawnych). Do placówki wychowankowie kierowani są przez Wydział Edukacji w Krakowie.

 

WŁADZE:

Dyrektor: mgr Renata Stańczyk
Z-ca Dyrektora: mgr Grzegorz Rzeźnik
Z-ca Dyrektora: mgr Agata Kowalska

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Imię i Nazwisko: Marlena Dyrek
Adres siedziby IOD: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
Adres mailowy: inspektorl@mjo.krakow.pl